Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO,CZYSTA GMINA
Numer ogłoszenia: 132839 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651 , strona internetowa www.orlistaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO,CZYSTA GMINA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Zamawiającego w następującym zakresie: 1) UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, 2) UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, 3)UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA WRAZ Z KLAUZULAMI DODATKOWYMI, 4) UBEZPIECZENIE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH.
W wyniku podjętych negocjacji ustalono, iż dla hali przyjmowania i sortowania odpadów oraz mienia w niej się znajdującego wyłączone zostanie następujące ryzyko z zakresu ochrony: pożar, wybuch, dym i sadza.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA