Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego hali przyjęcia i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, w zakresie następującego ryzyka ochrony: pożar, wybuch, dym i sadza
Numer ogłoszenia: 132843 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651 , strona internetowa www.orlistaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia majątkowego hali przyjęcia i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, w zakresie następującego ryzyka ochrony: pożar, wybuch, dym i sadza.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Zamawiającego w następującym zakresie: ubezpieczenie majątkowe hali przyjęcia i sortowania odpadów znajdującej się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW oraz mienia w niej się znajdującego w zakresie następującego ryzyka ochrony: pożar, wybuch, dym i sadza.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA