Kalisz: Świadczenie usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę drugiej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Numer ogłoszenia: 45609 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52410 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę drugiej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej w szczególności na:
1.usunięciu podszytów,
2.wycince drzew,
3.wyrobieniu sortymentów drzewnych oraz ich zrywce w miejsca wskazane przez Zarządzającego realizacją umowy,
4.wykarczowaniu karczy powstałych w trakcie prowadzenia przedmiotowych prac oraz karczy już występujących na przedmiotowych terenach przed rozpoczęciem świadczenia usługi,
5.przewiezieniu wszystkich karczy oraz odpadów zrębowych w miejsca w pobliżu zrębu, które zostaną wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji umowy (teren oznaczony na mapce - załączniku nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia lub na teren działki nr 156/1),
6.uporządkowaniu terenu usługi.
Powierzchnia na której prowadzone będą prace wynosi łącznie ok. 9,1 ha.
.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ