Kalisz: Świadczenie usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę drugiej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Numer ogłoszenia: 52410 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" , pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7635650, faks 062 7635651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę drugiej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej w szczególności na:
1.usunięciu podszytów,
2.wycince drzew,
3.wyrobieniu sortymentów drzewnych oraz ich zrywce w miejsca wskazane przez Zarządzającego realizacją umowy,
4.wykarczowaniu karczy powstałych w trakcie prowadzenia przedmiotowych prac oraz karczy już występujących na przedmiotowych terenach przed rozpoczęciem świadczenia usługi,
5.przewiezieniu wszystkich karczy oraz odpadów zrębowych w miejsca w pobliżu zrębu, które zostaną wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji umowy (teren oznaczony na mapce - załączniku nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia lub na teren działki nr 156/1),
6.uporządkowaniu terenu usługi.
Powierzchnia na której prowadzone będą prace wynosi łącznie ok. 9,1 ha.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 roku, Nr 226, poz. 1817), jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. III.4.3.1 znajdują odpowiednie zastosowanie.
Ocena spełniania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wpływają one na warunki i zakres wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, na następujących warunkach:
Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie przedmiotu zamówienia:
1)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a)klęski żywiołowe;
b)warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie prac, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów;
2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy;
3)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,w szczególności:
a)wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy;
b)zbyt późne przekazanie terenu przez Zamawiającego, gdy opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
c)zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów.
Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1)zmiana podwykonawcy na etapie realizacji prac, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
2)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
3)zmiana obowiązującej stawki VAT;
4)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
5)zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
Ponadto warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem), przez strony umowy.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czystemiasto.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW-sekretariat,Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.Zamawiający informuje, że w dniu 12 lutego 2013 roku, o godzinie 11.00, w budynku administracyjnym Zakładu rozpocznie się wizja lokalna dotycząca uwarunkowań terenu na którym będzie realizowana przedmiotowa usługa.
2.Przepisy ustawy i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące ich współpracę.
5.Ww. porozumienie musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).
6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem.
7.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w IDW.
9.Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
10.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
11.Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści.
12.Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę pisemną.
13.Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14.Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby uprawnionej/osób uprawnionych, z adnotacją za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
15.Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).
.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie