Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

RODO - ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwany dalej jako „RODO" informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" (zwany dalej jako "Związek") z siedzibą w Kaliszu przy Pl. Św. Józefa 5, tel. +48 62 7635650, e-mail: biuro@orlistaw.pl.
 2. W celu monitorowania przestrzegania w Związku obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych Związek powołał inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 62 7635675, lub poprzez e-mail: iod@orlistaw.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu obsługi i realizacji sprawy, o którą zwróciliście się do Związku; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz realizacji umów zawartych z kontrahentami przez Związek.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Związkiem przetwarzają dane osobowe, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z powyższym macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy, o którą Państwo wnioskowaliście.