Logo Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Biuletyn Informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Uchwały Zarządu

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2010 (23)

lp.numerz dniaw sprawie
1.61/102010-12-10zbycia samochodu PEUGEOT PARTNER stanowiącego własność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
2.60/102010-12-10Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010
3.59/102010-11-12przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011
4.58/102010-11-12wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014
5.57/102010-11-12powołania zespołu do opracowania raportu końcowego ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”
6.56/102010-11-12zmian w planie finansowym Związku na rok 2010
7.55/102010-11-12sposobu przyjmowania odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do punktu gromadzenia odpadów selektywnie zebranych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu
8.54/102010-09-09określenia sposobu wykonania uchwały Nr XVII/55/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 9 września 2010 roku
9.53/102010-08-06Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010
10.52/102010-08-06przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2010 roku
11.51/102010-06-22powierzenia członkom Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kompetencji Przewodniczącego Zarządu Związku do czasu zakończenia bieżącej kadencji
12.50/102010-06-22ustalenia stawki opłat za przyjęcie odpadów o kodzie ex 19 12 12 (frakcja podsitowa „bio” po sicie fi 80)
13.49/102010-06-22zmiany i rozszerzenia cennika - załącznika do Uchwały nr XII/44/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek i opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Gm. Ceków Kolonia od dnia 1 stycznia 2010 roku
14.48/102010-06-22wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zalanych podczas powodzi
15.47/102010-06-22zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010
16.46/102010-04-19wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów z prowadzonej na terenie miasta Sieradz akcji proekologicznej
17.45/102010-04-19uznania za niekwalifikowane wydatków ponoszonych w ramach Umowy Dodatkowej nr 12/A/09 o świadczenie usług Inżyniera dla Kontraktu 06 – Budowa SPO w Sieradzu w ramach Projektu ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”
18.44/102010-04-19ustalenia stawek opłat za przyjmowane odpady niebezpieczne i problemowe oraz stawek opłat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
19.43/102010-03-16ustalenia stawki opłat za sprzedaż odpadu o kodzie 19 05 03 /kompostu nieodpowiadającego wymaganiom/ oraz stawkę opłaty za transport tego odpadu na składowisko gminne w Malanowie
20.42/102010-03-16ustalenia stawki opłat za przyjęcie odpadów o kodzie ex 19 12 12 (frakcja podsitowa „bio” po sicie Ø 80 mm )
21.41/102010-03-16określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich użyciu
22.40/102010-03-16przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2009
23.39/102010-01-10zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010